Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu

oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także

informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z

obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

(Dz.U.2014.827 ze zm.).

2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza

akceptację Regulaminu.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed

zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który

umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego,

którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

4. Podstawowe definicje:

1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;

2) Sklep lub Sklep Internetowy: Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

internetowym www. e-fotodruk.pl;

3) Sprzedawca: Drukarnia Wielkoformatowa Fotodruk S.C, ul. Opolska 79a, 47-300 Krapkowice,

NIP: 199 011 09 39, Regon: 161538938;

4) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba

prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym

imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w

zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych

postanowień w stosunku do Konsumenta;

5) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawca czynności prawnej (zakupu),

niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy i

konfigurowane na indywidualne zamówienie Klienta;

7) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta

Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

8) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji

technicznej;

9) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje usług świadczonych drogą elektroniczną – sklep internetowy,

działający za pośrednictwem witryny internetowej, w ramach której Klient zawiera umowę sprzedaży

przez internet, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej

generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza

internetem.

2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

3. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych

urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego

konta poczty elektronicznej.

4. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

5. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam,

wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom.

6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem sklepu

internetowego, przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą

elektroniczną poprzez opuszczenie sklepu internetowego lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim

przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez

konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.

7. Sprzedawca nie świadczy usług w zakresie montażu towaru.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe

upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z

dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.).

3. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie dostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym

podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich

otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.

4. Szczegółowe informacje, w tym o możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem

pseudonimu, o środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych

osobowych przez osoby nieuprawnione, powierzeniu przetwarzania danych osobowych znajdują się na

stronie Sklepu.

ROZDZIAŁ 4. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.

2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

3. Sprzedawca zobowiązany jest do sprzedaży Towaru nowego i bez wad.

4. Na Towary może być udzielona gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym

zakresie znajduje się przy opisie Towaru.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepu.

2. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze

stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

3. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenie w sprawie akceptacji Regulaminu,

przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych oraz polityki prywatności i

plików cookies.

4. Klient powinien złożyć zamówienie i dokonać konfiguracji Towaru zgodnie z informacjami

zamieszczonymi w Sklepie.

5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane

w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.

6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego

„zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-

mail potwierdzenie Zamówienia.

7. Standardowy czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 6 dni roboczych.

§ 3. Płatności

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają

podatek VAT) i uwzględniają wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich. Cena

Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili

złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne

koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy

Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

3. Klient zobowiązany jest dokonać zapłaty za Towar przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu

Zamówienia Klient powinien wpłacić należność w siedzibie Sklepu lub przelać należność na rachunek

3

bankowy Sklepu lub dokonać zapłaty za pomocą systemu płatności DotPay. Realizacja Zamówienia

następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu.

4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi wraz z Towarem.

5. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli w

tym terminie Kupujący nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego

(Dz.U.2016.380 ze zm.) – Sprzedawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na zapłatę, po którego

bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

§ 4. Dostawa

1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego

według wyboru Klienta. Wysyłka realizowana za pośrednictwem operatora pocztowego powinna zostać

dostarczana w ciągu 1-3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za pośrednictwem firmy

kurierskiej – w ciągu 1 dnia roboczego od dnia wysyłki Towaru.

3. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje

obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj.

dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia

innych gwarancji finansowych.

4. Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23

sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

ROZDZIAŁ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane

z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na

rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na

Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie

przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez

Konsumenta.

2. Klient powinien dokonać sprawdzenia Towaru w momencie odbioru od przewoźnika lub Sprzedawcy, a

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dokonać spisania protokołu.

3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną

(rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.), z tym

zastrzeżeniem, że jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma,

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem

jednego roku od dnia wydania Towaru.

ROZDZIAŁ 6. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje dotyczące wad Towaru Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie

pisemnej (listem poleconym) lub elektronicznej na adres: Drukarnia Wielkoformatowa Fotodruk S.C, ul.

Opolska 79a, 47-300 Krapkowice.

2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wady Towaru i żądanie Konsumenta, ewentualnie także

dokumentację fotograficzną.

3. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje

się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem

Konsumenta.

5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą

elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem

http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ROZDZIAŁ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w

przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2016.380 ze zm.).

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia,

dostępnym na stronie Sklepu.

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w których

Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca

zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o

prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).

 

ROZDZIAŁ 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do serwisu e-fotodruk.pl oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

2. Adres strony, pod którym jest dostępny sklep internetowy Sprzedawcy (www.e-fotodruk.pl), a także

zawartość strony internetowej www.e-fotodruk.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione

przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe,

hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy.

Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek

treści ze strony wwwe-fotodruk.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

4. W przypadku wykorzystania przez Klienta własnych zdjęć, grafik i innych utworów Klient ponosi

odpowiedzialność w zakresie praw autorskich i prawa własności intelektualnej.

 

ROZDZIAŁ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami

zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między stronami będzie sąd właściwy według odpowiednich

przepisów.

Jak Przygotować Projekt.
– Formaty plików jakie można przesyłać do druku to : TIF, JPG, PSD, PDF, EPS
– Pliki przygotowujemy w skali 1:1 150dpi lub w skali 1:10 300dpi
-Przestrzeń kolorystyczna CMYK (Na prośbę klienta drukujemy pliki w RGB )
– Składowe kolory czarnego CMYK (C 40%, M40%, Y 40%, K 100%)
– Plik do 50Mb można wysłać na naszego maila drukarnia @e-fotodruk.pl , lub na nasz serwer Ftp .
– Dane do serwera udostępniamy po kontakcie mailowym z drukarnią.
-Za błędy w plikach przesłanych przez klienta drukarnia nie ponosi odpowiedzialnośc​i i nie jest podstawą reklamacji.

Sprawdź ofertę naszej internetowej drukarni, jeśli szukasz produktu i nie ma go aktualnie w naszej ofercie, wyślij do nas zapytanie lub zadzwoń na pewno pomożemy.

shopping_cart